Marta Ponsko facebook Marta Ponsko instagram

Regulamin świadczonych usług

REZERWACJA WARSZTATÓW FOTOGRAFICZNYCH

Warsztaty Marty Ponsko organizowane są przez podmiot PONSKO Cezary Pąśko. Niniejszy regulamin stanowi umowę pomiędzy Tobą a PONSKO Cezary Pąśko, zwanym dalej Organizatorem. Rezerwując warsztaty, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych warunków. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z niniejszą umową prosimy o kontakt marta@martaponsko.pl

Warsztaty Marty Ponsko

 1. W warsztatach Marta Ponsko nie mogą uczestniczyć fotografowie prowadzący szkolenia fotograficzne w tym w szczególności warsztaty fotografii ciążowej.
 2. Uczestnictwo w warsztatach związane jest z podpisaniem umowy zakazującej uczestnikowi warsztatów
  a. prowadzenia warsztatów fotografii ciążowej własnych lub na zlecenie osób lub podmiotów trzecich w formie stacjonarnej oraz online
  b. publikacji i / lub dystrybucji jakichkolwiek materiałów szkoleniowych o tematyce podejmowanej na warsztatach Marta Ponsko
  Zakaz obejmuje okres 2 lat od dnia warsztatów.
 3. Aby jak najlepiej wykorzystać warsztaty, należy przybyć na czas i uczestniczyć w każdej sesji. Jeśli nie możesz wziąć udziału w warsztatach lub części spotkania, powiadom nas telefonicznie +48 792 991 891 i e-mailem na adres marta@martaponsko.pl. Jeśli z powodu spóźnienia opuścisz całość lub część warsztatu nie przysługuje Ci zwrot pieniędzy.
 4. Organizator jest uprawniony do zmiany miejsca lub dokonania zmian w programie warsztatów. W mało prawdopodobnym przypadku wprowadzenia zmian wszyscy uczestnicy zostaną powiadomieni o modyfikacjach tak szybko, jak to możliwe.

Opłaty i anulowanie

 1. W momencie rejestracji na warsztaty wymagana jest wpłata zadatku. Zadatek potwierdza Twoje miejsce na wybranych warsztatach fotograficznych. Niezależnie od okoliczności zadatek za warsztaty  NIE PODLEGA ZWROTOWI.
 2. Pozostała opłata za warsztaty (cena warsztatów pomniejszona o zadatek) jest płatna  do 7 dni przed datą rozpoczęcia kursu. Nieuiszczenie pozostałej części opłaty spowoduje utratę miejsca na warsztatach.
 3. Jeżeli opłaty nie zostaną uregulowane w terminie, Organizator będzie uprawniony do zwolnienia Twojego miejsca. 
 4. Zmiana terminu warsztatów  — Jeśli nie możesz uczestniczyć w kursie i powiadomisz nas na 2 tygodnie przed datą rozpoczęcia kursu, możesz:
  a) przenieść rezerwację na kolejne warsztaty
  b) sprzedać swoje miejsce zgodnie z wytycznymi i ograniczeniami dotyczącymi uczestników (w warsztatach nie mogą uczestniczyć fotografowie mieszkający i/lub prowadzący działalność w promieniu 100 km od studia Marta Ponsko, w warsztatach nie mogą uczestniczyć inni szkolący – prowadzący warsztaty fotografii ciążowej), aby otrzymać pełny zwrot pieniędzy.
  Jeśli nie możesz sprzedać swojego miejsca, nie otrzymasz zwrotu pieniędzy.
 5. Organizator może odwołać warsztaty w dowolnym momencie przed ich rozpoczęciem. W mało prawdopodobnym przypadku odwołania warsztatów Organizator powiadomi Cię o tym tak szybko, jak to możliwe, a opłacony zadatek zostanie zwrócony. Organizator nie zwraca kosztów podróży ani zakwaterowania w przypadku odwołania warsztatów.
 6. Elementy każdego warsztatu (np.: sala, modele, prelegenci itp.) mogą ulec zmianie bez powiadomienia. W przypadku takich zmian nie zostaną przyznane żadne zwroty, chociaż postaramy się powiadomić Cię o zmianach jak najszybciej.

Wykorzystanie obrazu i prywatność

 1. Uczestnikom nie wolno wykorzystywać zdjęć wykonanych w trakcie warsztatów w celach komercyjnych. Zgoda na wykorzystanie zdjęć obejmuje wyłącznie  wykorzystanie zdjęć na Twojej stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych.  Zdjęcia nie mogą być wykorzystywane w czasopismach, na wystawach lub konkursach bez pozwolenia. Zdjęcia nie mogą być wykorzystywane do reklamowania sesji zdjęciowych, warsztatów lub produktów.
 2. Przyjmujesz do wiadomości, że poinformowaliśmy Cię, że żaden z uczestników warsztatów nie wydał zgody na komercyjne wykorzystanie jakichkolwiek zdjęć wykonanych podczas warsztatów i że możesz podlegać odpowiedzialności prawnej, jeśli wykorzystasz jakiekolwiek zdjęcia w celach komercyjnych.
 3. Publikując zdjęcia w mediach społecznościowych z warsztatów uczestnicy muszą wymienić i/lub oznaczyć „Warsztaty Marty Ponsko”.
 4. Uczestnikom nie wolno w żadnym momencie filmować ani nagrywać warsztatów bez pozwolenia.
 5. Uczestnicy nie mogą przekazywać nie poddanych edycji zdjęć wykonanych podczas warsztatów modelkom uczestniczącym w warsztatach. 
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykonania nagrań i dokumentacji fotograficznej z  warsztatów i może wykorzystywać takie nagrania do celów promocyjnych i/lub komercyjnych bez wymogu podpisanej zgody któregokolwiek z uczestników, zarejestrowanej na jakimkolwiek nośniku z zapisem cyfrowym.
 7. Wszelkie materiały szkoleniowe dostarczane uczestnikom nie mogą być edytowane, zmieniane, udostępniane, rozpowszechniane, publikowane online lub przekazywane, wypożyczane lub sprzedawane jakiejkolwiek osobie, w tym podmiotowi, firmie, organizacji charytatywnej, organizacji lub szkole w jakimkolwiek celu, bez wyraźnej pisemnej zgody Organizatora oraz uiszczenie wszelkich należnych opłat licencyjnych.

Odpowiedzialność

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody osobiste lub rzeczowe powstałe w wyniku zdarzeń mających miejsce na terenie studia, w którym odbywają się warsztaty.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie mienia osobistego. Prosimy o sprawdzenie i zabranie sprzętu fotograficznego i rzeczy osobistych po zakończeniu warsztatów. 

Reklamacje

 1. Reklamacje dot. warsztatów fotograficznych powinna zostać złożona w formie pisemnej na później w ciągu 14 dni licząc od dnia zakończenia szkolenia.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia, jeśli reklamacja zostanie złożona po przekroczeniu terminu 14 dni od dnia zakończenia szkolenia.
 3. Organizator ma 14 dni roboczych na rozpatrzenie reklamacji, a w przypadkach wymagających dodatkowych czynności wyjaśniających czas rozpatrywania reklamacji może ulec wydłużeniu maksymalnie do 21 dni roboczych.

REZERWACJA SESJI FOTOGRAFICZNEJ

 1. Rezerwacja sesji jest ważna dopiero po ustaleniu terminu oraz wpłacie określonego w ofercie bezzwrotnego zadatku za sesję, co zostanie potwierdzone mailem z informacją o warunkach przygotowania się do sesji. 
 2. Po ustaleniu terminu sesji otrzymasz link do rezerwacji w systemie zalamo.com wraz z linkiem do opłacenia zadatku, który jest aktywny zgodnie z indywidualnymi ustaleniami  od 12 do 48h. Po upływie tego terminu nieopłacona rezerwacja wygasa. Ponowna rezerwacja wymaga kontaktu z mną i ustalenia terminu sesji 
 3. Rezerwując sesję zdjęciową w moim studio oświadczasz, że zapoznaliście się z moim dorobkiem artystycznym i w pełni akceptujecie formę i styl przeze mnie prezentowane.  
 4. Zastrzegam sobie wyłączne prawo do dokonywania jakichkolwiek przeróbek i modyfikacji zmieniających oryginalną postać zdjęć. Zabrania się jakiejkolwiek ingerencji w strukturę i treść fotografii łącznie z przetwarzaniem elektronicznym, kadrowaniem, zmianą kolorystyki, stosowaniem filtrów przez Was lub osoby trzecie. 

WYNAGRODZENIE ZA SESJĘ

 1. Wynagrodzenie za sesję zdjęciową należy uiścić w dniu sesji gotówką lub przelewem do dnia sesji. Nie wysyłam plików do czasu otrzymania pełnej kwoty wynagrodzenia.
 2. Zdjęcia z sesji zostaną poddane edycji a produkty fotograficzne  – wydrukowane dopiero po uiszczeniu przelewem pełnej płatności za złożone zamówienie. 

ZMIANA TERMINU SESJI / ODWOŁANIE SESJI

 1. Zmiana terminu sesji jest możliwa nie później niż 2 dni przed wyznaczonym terminem sesji. Dokonując zmiany terminu godzisz się z ograniczeniami związanymi z moim kalendarzem. Przesunięcie sesji jest możliwie tylko na pierwszy wolny termin – co oznacza, że może to być termin oddalony od pierwotnej sesji o ok. 3-4 miesiące. 
 2. Zmiana terminu sesji dokonywana w terminie krótszym niż 2 dni przed ustaloną datą sesji wiąże się z utratą zadatku i koniecznością wpłaty zadatku za nowy termin sesji. 
 3. Odwołanie sesji wiąże się z utratą bezzwrotnego zadatku. 
 4. Nie ma możliwości przeniesienia zadatku na rezerwację innej sesji lub na innego klienta.   
 5. W wyjątkowych sytuacjach (głównie ze względów zdrowotnych lub rodzinnych) zastrzegam sobie prawo do zmiany terminu sesji. W takim przypadku nie ponoszę odpowiedzialności za Wasze zobowiązania lub koszty wynikające z przygotowania do sesji, podróży lub pobytu w Warszawie.
 6. Uczestnicząc w sesji bierzesz odpowiedzialność za zdrowie osób biorących udział w sesji oraz fotografa. W związku z czym sesje, w których którakolwiek z osób uczestniczących na sesji byłaby chora zostają przesunięte, aby nie zagrażały bezpieczeństwu i zdrowiu osób trzecich (po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z mną). Ze względu na charakter pracy – w momencie pojawienia się osoby chorej/przeziębionej na sesji zdjęciowej nie zostanie ona wpuszczona do studio, a zadatek nie zostanie zwrócony.

SESJA ZDJĘCIOWA

 1. Sesje odbywają się w studiu Marta Ponsko Portraits w Warszawie, Wilanów przy Al. Rzeczypospolitej 20
 2. Wszystkie sesje odbywają się w dni robocze (studio jest zamknięte w weekendy oraz święta). 
 3. Sesje zwyczajowo odbywają się między godz. 10-15 i w wyjątkowych sytuacjach  – po wcześniejszym ustaleniu mogą bytu zorganizowane w innym przedziale czasowym. 
 4. Klienci zobligowani są do przyjazdu o wyznaczonej porze, spóźnienie powoduje skrócenie sesji o czas spóźnienia. 
 5. W trakcie sesji osoby trzecie niebiorące udziału w sesji są proszone o opuszczenie studia.  Udział opiekunki / babci czy cioci do pomocy przy dziecku / dzieciach musi być wcześniej ustalony i potwierdzony. 
 6. Podczas sesji fotograficznej obowiązuje zakaz fotografowania i nagrywania telefonami komórkowymi i innymi urządzeniami.
 7. Fotograf dochowa należytej staranności, aby wykonać wystraczającą ilość zdjęć do pakietu zamówionego przez klienta.
 8. Fotograf nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie dziecka w trakcie sesji i efekt końcowy w postaci póz i min w przypadku gdy maluch płacze, nie pozwala wziąć się na ręce, biega po studiu, ma kolkę itp.
 9. Rodzice ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez dzieci podczas pobytu w studio.

ZAMÓWIENIE ZDJĘĆ

 1. W ciągu 3-5 dni po zakończeniu sesji otrzymasz dostęp do galerii online z miniaturkami surowych zdjęć wykonanymi w trakcie sesji. 
 2. Zdjęcia zamawiasz poprzez system online Zalamo.com. Wybierając zdjęcia oraz produkty zobowiązujesz się do zapłacenia pełnej kwoty za dodatkowe ujęcia i produkty przed otrzymaniem swojego zamówienia. 
 3. Zdjęcia powinny zostać wybrane do obróbki w ciągu 21 dni (3 tygodni). Niewybranie zdjęć we wskazanym terminie powoduje wydłużenie czasu na obróbkę materiału z 4 tyg do 8 tyg.  
 4. Gotowe zdjęcia po edycji w wersji elektroniczne otrzymasz w terminie 4 tyg od dnia, w którym zakończyliście wybór zdjęć w galerii online i potwierdziliście go przyciskiem “Wyślij do fotografa”.  Zastrzegam sobie prawo do wydłużenia tego terminu w przypadku urlopu, choroby, intensywnego sezonu zdjęciowego itp
 5. Usługa ekspres czyli edycja zdjęć w terminie 3-7 dni po sesji fotograficznej jest związana z dodatkową opłatą w wysokości 500 zł. 
 6. Gotowe zdjęcia w wersji elektronicznej wysyłane są za pośrednictwem galerii zalamo.com  oraz poprzez link wetransfer.com, który aktywny jest przez 7 dni od wysłania. 
 7. Obrobione zdjęcia otrzymujesz w ilości podanej w wybranym pakiecie. Każde dodatkowe ujęcie jest płatne wg cennika podanego na stronie
 8. W przypadku zainteresowania zamówieniem większej ilości zdjęć – zamówienie można podzielić na kilka transz. Galeria jest aktywna przez 6 miesięcy po sesji i umożliwia kolejne dobieranie zdjęć po sfinalizowaniu pierwszego wyboru. 
 9. W przypadku zamówienia dodatkowych zdjęć lub produktów fotograficznych po okresie 6 miesięcy od wykonania sesji cena za dodatkowe ujęcie może ulec zmianie zgodnie z aktualnym cennikiem dla danego rodzaju sesji. 
 10. Surowy materiał jest usuwany z dysków po okresie 6 miesięcy od sesji chyba, że klient wyraził zainteresowanie i sprecyzował termin zamówienia dodatkowych ujęć z tej sesji. 
 11. Po otrzymaniu zdjęć w wersji elektronicznej potwierdzasz wybór zdjęć do druku. Wydrukowane materiały są gotowe do odebrania w studio po okresie 2-3 tygodni, zależnie od terminów realizacji zamówienia w drukarni. Zastrzegam, że termin ten może ulec zmianie, o czym poinformuj Cię w osobnej wiadomości. 
 12. Gotowy produkt należy odebrać do 31 dni od otrzymanego powiadomienia, po uprzednim kontakcie i wyznaczeniu terminu odbioru – najczęściej jest to moje studio. Po tym terminie produkt końcowy zostaje zniszczony. Koszt przygotowania kolejnych wydruków pokrywa klient. 
 13. Gotowy produkt może zostać przesłany kurierem na terenie Polski za dodatkową opłatą 20 zł lub za granicę po wcześniejszym sprawdzeniu kosztów przesyłki zagranicznej.

UDOSTĘPNIANIE ZDJĘĆ

 1. Nie można kopiować surowych zdjęć z galerii online. Nie można tworzyć zrzutów ekranu oraz udostępniać w mediach społecznościowych zdjęć, które nie zostały poddane edycji lub noszą znaki wodne chroniące zdjęcia przed kopiowaniem. 
 2. Zobowiązuję się do ochrony Waszego wizerunku poprzez nieudostępnianie zdjęć bez Waszej wiedzy i wcześniejszej zgody do żadnych innych celów niż wskazane poniżej oraz nieudostępnianie żadnych Waszych danych osobowych innych niż imiona. Informacja o przetwarzaniu Waszych danych znajduje się w Polityce Prywatności dostępnej na stronie: https://martaponsko.pl, a biorąc udział w sesji akceptujecie jej warunki.

REGULAMIN VOUCHER NA SESJĘ FOTOGRAFICZNĄ

 1. Istnieje możliwość zakupienia Vouchera/Zaproszenia na sesję fotograficzną w prezencie wg obowiązujących pakietów.
 2. Klientów posiadających i realizujących voucher na sesję fotograficzna obowiązuje regulamin sesji zdjęciowej chyba, że zapisy poniżej stanowią inaczej. 
 3. Termin realizacji sesji ustalany jest indywidualnie z osobą obdarowaną voucherem, wg pakietu na który został zakupiony.
 4. Voucher jest ważny 6 miesięcy od daty zakupu, chyba że specjalna promocja określa inną jego ważność.
 5. Data realizacji vouchera zawarta na bilecie jest datą wyznaczają termin realizacji sesji a nie umówienia na sesję fotograficzną. 
 6. Zmiana terminu sesji: termin sesji można zmienić maksymalnie 2 razy, odwołanie sesji kolejny raz / próba jej przesunięcia skutkuje nieważnością vouchera i koniecznością opłacenia kolejnej sesji wg zasad obowiązujących w regulaminie sesji. 
 7. Voucher nie podlega zwrotowi lub wymianie na gotówkę.
x INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Czytaj więcej w Polityka prywatności